...
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

จัดการปัญหา E-waste ทั้งที ส่งมาที่โครงการจุฬาฯ รักษ์โลก

ยุคสมัยที่เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เป็นสิ่งสําคัญ และคนโดยส่วนใหญ่มีไว้ใช้งาน เมื่อใช้ไประยะเวลาหนึ่ง เครื่องมือเหล่านั้นย่อมเสื่อมคุณภาพไปตามอายุการใช้งาน สุดท้ายจึงกลับกลายเป็นขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ ทั้งยังจัดเป็นขยะพิษที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพอีกด้วย

...
...
โครงการจุฬาฯ รักษ์โลก (Chula Loves the Earth) มือถือเก่า เรารีไซเคิลได้
เริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 มีจุดประสงค์เพื่อรณรงค์ ให้ความรู้ รวมถึงเป็นศูนย์กลางรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-waste) จากประชาชน แหล่งชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อส่งต่อให้กับ ‘โรงงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม’ สําหรับการจัดการที่ถูกวิธี
รักษ์โลกในแบบฉบับจุฬาฯ ส่ง E-waste มา เราจัดการให้เอง

- โทรศัพท์มือถือ, แบตเตอรี่, อุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช่แล้ว

- จัดการผ่านกระบวนการแกะ, แยก, ถอดประกอบ, เพื่อรีไซเคิล และกําจัดเศษซากที่เหลืออย่างถูกวิธี

- ทางโครงการส่งต่อให้กับโรงงานเพื่อรีไซเคิล

...
...
...
...
รักษ์โลกในแบบฉบับจุฬาฯ ช่วยลดปัญหามากกว่าที่คิด

- ช่วยลดปัญหาด้านสุขภาพ ขยะอิเล็กทรอนิกส์มีส่วนผสมของสารปรอท รวมถึงสารอันตรายอื่น ๆ ที่ส่งผลเสียต่อสมองการจัดการไม่ถูกวิธี หรือปล่อยทิ้งตามธรรมชาติ จะทําให้ผู้ที่ทํางานใกล้ชิดกับขยะเหล่านี้เป็นอันตราย

- ช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ความต้องการเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์นั้นมีเพิ่มมากขึ้นในทุกปี การผลิตเครื่องใช้ขึ้นมาใหม่นั้น เป็นการเพิ่มทรัพยากรที่สุดท้ายจะกลายเป็นขยะในเวลาต่อมา หากส่วนประกอบเหล่านั้นถูกนํามารีไซเคิล นอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะแล้ว ยังช่วยหมุนวนให้วัตถุทํางานได้อย่างคุ้มค่าอีกด้วย

ร่วมบริจาคอุปกรณ์ที่ไม่ใช้งานแล้ว เพื่อนําเข้าสู่กระบวนการกําจัดอย่างถูกวิธี ซึ่งโทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ตเก่า 1 เครื่อง ทางโครงการ และบริษัทรีไซเคิลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์(TES) จะบริจาคเงินให้กับ กองทุนภูมิคุ้มกันบําบัดมะเร็งจุฬาฯ

...
สามารถนํามา E-waste มาบริจาคด้วยตนเอง หรือส่งพัสดุมาได้ที่ : โครงการจุฬาฯ รักษ์โลก ชั้น 8 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน10330 กรุงเทพฯ
ภาพ และข้อมูล

http://www.hsm.chula.ac.th/website/

https://web.facebook.com/ChulaLovestheEarth/

...